Deprecated: Function ereg() is deprecated in /data/d/7/d7a0e37d-9c68-4447-bcae-273bfdc80262/navratrysov.sk/web/modules/_project/main.class.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /data/d/7/d7a0e37d-9c68-4447-bcae-273bfdc80262/navratrysov.sk/web/modules/_project/main.class.php on line 50
Navratrysov.sk - Partners > Lesy SR – návrat rysov do voľnej prírody, Rys ostrovid

 

 

Štátny podnik Lesy Slovenskej Republiky Banská Bystrica bol zriadený rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva o splynutí štátnych lesných podnikov na Slovensku, t.j. Lesov Bratislava, š.p.; Lesov Trenčín, š.p., Severoslovenských lesov, š.p., Žilina; Stredoslovenských lesov, š.p., Banská Bystrica; Lesov Košice,š.p.; Lesov Prešov š.p. a Semenársko-šľachtiteľského podniku Liptovský Hrádok, ako aj zakladacou listinou ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Základné údaje o podniku:

Deň založenia 1.7.1999
Deň zápisu do obchodného registra Okresného súdu B.Bystrica: 29.10.1999

Názov:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

Sídlo: Banská Bystrica, Námestie SNP č.8
IČO: 36038351

ŠTÁTNY PODNIK LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BANSKÁ BYSTRICA JE ŠTÁTNYM PODNIKOM, KTORÉHO HLAVNOU ÚLOHOU JE SPRAVOVANIE LESNÉHO A INÉHO MAJETKU VO VLASTNÍCTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V ZMYSLE OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA JE HOSPODÁRSKOU ORGANIZÁCIOU S PRÁVOM TRVALEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, TRVALOU PREVÁDZKOVOU VÝROBOU A OBCHODOM.

Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných príjmov. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, čím získal štatút podniku strategického významu, resp. prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky. Vo vrcholovom manažmente štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky sú generálny riaditeľ a štyria odborní riaditelia na úseku organizačnom, rozvojovo -  technickom, obchodnom a ekonomickom. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica má usporiadanú organizačnú štruktúru formou trojstupňového riadenia, ktoré sa definuje organizačnými jednotkami v rámci štátneho podniku:

Prvý - základný stupeň riadenia tvoria lesné správy, iné správy, alebo strediská. Tieto sú základnými organizačnými jednotkami odštepných závodov. Zabezpečujú priamo a bezprostredne lesnú a inú výrobu, ako aj ďalšie činnosti v rámci jednotiek.

Druhý stupeň riadenia tvoria odštepné závody, vytvárané v rámci podniku. Tieto zabezpečujú lesnícku činnosť, resp. špecializované činnosti v rámci podniku. Odštepné závody sú samostatnými vnútropodnikovými organizačnými jednotkami s uzavretým výrobným a ekonomickým cyklom.

Tretí stupeň riadenia tvorí ústredie štátneho podniku - generálne riaditeľstvo. Toto predstavuje riadiace centrum podniku, ktoré priamo a nepriamo (metodicky) riadi odštepné závody.

Dozorná rada je volený kolektívny orgán štátneho podniku, ktorý svoju pôsobnosť a činnosť vykonáva v súlade so Zákonom č. 111 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dozornej rady.

 

 

 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.