Deprecated: Function ereg() is deprecated in /data/d/7/d7a0e37d-9c68-4447-bcae-273bfdc80262/navratrysov.sk/web/modules/_project/main.class.php on line 42

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /data/d/7/d7a0e37d-9c68-4447-bcae-273bfdc80262/navratrysov.sk/web/modules/_project/main.class.php on line 50
Navratrysov.sk - Partners > Ministery of Environment – návrat rysov do voľnej prírody, Rys ostrovid

title-img6.png

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane:

 

 

a) ochrany prírody a krajiny,

b) vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,

c) ochrany ovzdušia, klimatického systému Zeme a ozónovej vrstvy Zeme,

d) obchodovania  s emisnými kvótami,

e) ekologických aspektov územného plánovania,

f) odpadového hospodárstva,

g) obalov a odpadov z obalov,

h) posudzovania vplyvov na životné prostredie,

i) zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného 

    monitoringu,

j) geologického výskumu a prieskumu,

k) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne 

   rastúcich rastlín,

l) geneticky modifikovaných organizmov,

m) rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,

n) integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,

o) hodnotenia a stratégie obmedzovania environmentálnych rizík chemických látok

p) prevencie závažných priemyselných havárií,

r) environmentálneho označovania výrobkov,

s) environmentálne orientovaného riadenia a auditu,

t) bilancovania zásob nerastov, zisťovania, registrácie, zabezpečovania a likvidácie starých

    banských diel a ich následkov,

u) ochrany pred povodňami,

v) zabezpečovania environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,

z) riadenia, koordinácie,  implementácie, zabezpečenia  prípravy realizácie a  kontroly realizácie  environmentálnych  programov podporovaných zo štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie a  iných zdrojov a podpory zlepšenia environmentálnej infraštruktúry v rámci plnenia úloh súvisiacich s hlavnými cieľmi podpory regionálneho rozvoja.

 

Ministerstvo  životného  prostredia  Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou,  ktorá je svojimi  príjmami  a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Do pôsobnosti ministerstva životného prostredia patria tieto organizácie: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Environmentálny fond, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Zoologická záhrada Bojnice, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Hydroconsult Bratislava, š.p. 

 

www.enviro.gov.sk

 

 

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.